Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

↩ Προηγούμενο: Αναπτυξιακός Νόμος
Επόμενο: Προγράμματα Leader ↪

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Στήριξη πρωτογενούς τομέα

Η ανάπτυξη του τομέα της γεωργίας, έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και η στρατηγική για την επίτευξη της ανάπτυξης θα υλοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες παρεμβάσεων που στοχεύουν:

 • στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα (γεωργία - κτηνοτροφία - δασοκομία - αλιεία)
 • στην προστασία του περιβάλλοντος

Ειδικότερα το πρόγραμμα στην διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων όπως :

 • Επενδυτική στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους. Είναι τα γνωστά σχέδια βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Εγκατάσταση και επαγγελματική κατάρτιση νέων αγροτών.
 • Ενίσχυση δικαιούχων για διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Στήριξη δράσεων για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. Πρόκειται για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader.
 • Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης - προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων.

Προγραμμάτα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 • Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
  Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). Αναμένονται εντός των επόμενων ημερών και οι προσκλήσεις για τις Δράσεις 4.2.2. και 4.2.3
  ↪ Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα της Δράσης 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων