Εφαρμογές κατά Παραγγελία

↩ Προηγούμενο: Κατασκευή Ιστοσελίδων

 

Κατά Παραγγελίαν Λογισμικό

Διαδικασίες και Συστήματα σε συμφωνία!

Ειδίκευση

Οι ιδρυτές της Webnail προέρχονται από το χώρο του Business Application Consulting (Σύμβουλοι Επιχειρησιακών Εφαρμογών), έναν υβριδικό και νευραλγικό τομέα τεχνολογίας που απαιτεί συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και βαθιά γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η επιτυχία της Webnail κρίνεται στη ικανότητα κατανόησης των επιχειρησιακών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων που πλαισιώνουν κάθε οργανισμό.

Χαρακτηριστικά Tailored made Software

Οι Tailored made εφαρμογές (ελεύθ. μετάφρ.: Λογισμικό κατά Παραγγελία) αποτελούν λογισμικό που αναπτύσσεται ειδικά για έναν οργανισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις, προτιμήσεις και προσδοκίες του, με σκοπό να ικανοποιήσει πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες που το καθιστούν αναγκαίο. Ο όρος Τailored Software συναντάται επίσης και ως Bespoke Software, ενώ συγχέεται συχνά με το Custom Software, που αποτελεί ουσιαστικά πρόσθετη υλοποίηση σε υπάρχον λογισμικό με στόχο την καλύτερη προσαρμογή του στις ανάγκες του πελάτη. Συγγενικοί όροι: Personalization (Εξατομίκευση), Customization (Προσαρμογή).


» Πλεονεκτήματα Tailored made Software


1. Απόλυτη Προσαρμογή
Καθώς η υλοποίηση της τεχνικής λύσης βασίζεται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν καταγραφεί και περιγραφεί πλήρως, η λειτουργικότητα που παραδίδεται έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών (business rules) σε περιορισμένες λειτουργικές δυνατότητες, όπως συμβαίνει συχνά με το έτοιμο software.


2. Αποτελεσματικότητα
Οι Tailored made λύσεις είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές στη χρήση τους, καθώς περιλαμβάνουν μόνο τις λειτουργικότητες που οι οργανισμοί χρειάζονται. Τα έτοιμα πακέτα λογισμικού, έχοντας ως σκοπό να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλων εύρος αναγκών για διαφορετικές δραστηριότητες (businesses), διατηρούν λειτουργίες που ενώ κάποιοι οργανισμοί δε χρειάζονται, μειώνουν επιπλέον την ευχρηστία της εφαρμογής και καθυστερούν τη ροή των καθημερινών εργασιών.

3. Έλεγχος των εκδόσεων
Οι εταιρείες που υποστηρίζουν έτοιμα πακέτα λογισμικού προχωρούν σε αλλαγές και βελτιώσεις με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή νέων διαδικασιών και επιχειρησιακών κανόνων σε έναν οργανισμό. Η άμεση εκτέλεση μικρών πρόσθετων υλοποιήσεων ή μικρής έκτασης αλλαγών στο software μπορεί να αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση.

4. Δυνατότητα Επέκτασης
Όσο η επιχείρηση μεγαλώνει το software πρέπει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μαζί με την επιχείρηση. Αν ένα σύστημα είναι σωστά δομημένο αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη δυνατότητα επέκτασής του.

» Μειονεκτήματα Tailored made Software

1. Υψηλότερο Κόστος
Το Κατά Παραγγελία Λογισμικό είναι σαφώς ακριβότερο από μια έτοιμη λύση-πακέτο.
Απάντηση της Webnail: το Tailored Made Λογισμικό έχει μακροπρόθεσμα υψηλότερο ROI (Απόδοση Επένδυσης).

Ενώ η χαμηλή αξία κτήσης κάνει τα έτοιμα πακέτα δελεαστικά, αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις, πως όσο ένας οργανισμός μεγαλώνει, το έτοιμο λογισμικό δεν μπορεί να καλύψει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του, με αποτέλεσμα ο κύκλος ζωής του προϊόντος να είναι μικρός και η επιχείρηση να χρειαστεί να επενδύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα 2 και 3 φορές σε λογισμικό, κόστος που τελικά ανέρχεται και ξεπερνά το κόστος υλοποίησης μιας tailored made λύσης.

2. Εξάρτηση από το Κατασκευαστή
Η επιχείρηση δεσμεύεται σε αποκλειστική σχέση με το προμηθευτή και εξαρτάται από αυτόν διαχρονικά.

Απάντηση της Webnail: Open Source κώδικας.

Η Webnail αναπτύσσει τις εφαρμογές της με ανοιχτό κώδικα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η επιχείρηση έχει πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και είναι δικαίωμά της να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Webnail ή με κάποιο άλλο προμηθευτή που έχει γνώση των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Όταν ωστόσο πραγματοποιηθούν μεταβολές στο πηγαίο κώδικα της εφαρμογής, η Webnail παύει να υποστηρίζει και να εγγυάται την ορθή λειτουργία του.

3. Υψηλότερο ποσοστό Δυσλειτουργιών
Καθώς μια tailored made λύση δεν έχει εγκατασταθεί πρωτύτερα σε άλλους πελάτες, αναμένεται πως θα προκύψουν περισσότερες δυσλειτουργίες κατά τη χρήση του σε σχέση με ένα πακέτο με πλήθος εγκαταστάσεων και διορθώσεων.

Απάντηση της Webnail: Άμεση Υποστήριξη, Άμεση Απόκριση.

Η ανάπτυξη του Λογισμικού περνάει από διαδικασίες δοκιμών, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται και για τους μεγαλύτερους οίκους λογισμικού παγκοσμίως, ένα ένα ποσοστό δυσλειτουργιών είναι αναπόφευκτο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Σημασία έχει πλέον η δυνατότητα γρήγορης απόκρισης σε κάθε συμβάν και ο χρόνος που απαιτείται για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Η Webnail έχει αναπτύξει ειδικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Υποστήριξης για την πλήρη παρακολούθηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.