Αναπτυξιακός Νόμος

↩ Προηγούμενο: Προγράμματα ΕΣΠΑ
Επόμενο: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ↪

 

Αναπτυξιακός Νόμος

Επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας!

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και εκ τοτε τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4072/12 και 4146/13. Στην νέα του μορφή, μετά την ψήφιση του Νόμου 4146 (ΦΕΚ 4146) στις 18 Απριλίου του 2013, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής ή μίγμα αυτών κατ' επιλογή του Επενδυτή.

Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης. Ενδεικτικά επιδοτούνται Θερμοκήπια, Ξενοδοχειακές μονάδες, Μεταποιητικές μονάδες, μονάδες Logistics, Α.Π.Ε. (εκτός Φ/β και ηλιοθερμικών), κ.α.. Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Α) Γενικής Επιχειρηματικότητας
Περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.
Β) Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.
Γ) Περιφερειακής Συνοχής
Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

Α) Επιχειρηματικότητας των Νέων
Αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.
Β) Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια:
Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

Διάρκεια Υποβολής Προτάσεων

Η κατάθεση της πρότασης υποβάλλεται καθόλη τη διάρκεια του έτους με αξιολόγηση δύο φορές το έτος (Μάιο και Νοέμβριο).