ΕΣΠΑ 2021-2027

↩ Προηγούμενο: Αρχική
Επόμενο: Αναπτυξιακός Νόμος ↪

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ; Δεν είστε μόνοι!

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της Webnail Intelligence αναλαμβάνουν την Υποβολή Φακέλου Επιδότησης και την Τεχνική Στήριξη Εγκεκριμένου Έργου ΕΣΠΑ.

Τι είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ;

Είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα (ΠΕΠ) τoυ Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2021 - 2027 τα οποία συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των Δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την κoινωνική και oικoνoμική συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας.

Σε ποιους τομείς απευθύνονται;

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα - 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα - 27% των πόρων
  • Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα - 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα - 30% των πόρωνΕλλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
  • Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση - 7% των πόρων

Προγραμμάτα ΕΣΠΑ 2021-2027